(+48) 22 354 63 95 (pon - pt, od 9:00 do 17:00) [email protected]

Kontrakty Budowlane

Wykonałeś kontrakt budowlany a inwestor nie chce odebrać robót wyszukując wad i usterek żeby nie zapłacić. Brzmi znajomo? A może jesteś inwestorem i zatrudniłeś wykonawcę, który nie wywiązuje się z kontraktu a terminy biegną i kary umowne są naliczane?

Dziś duży problemem na rynku budowlanym stanowią płatności. Wielu zleceniodawców robót budowlanych czyni wszystko, aby zmniejszyć swoje wydatki kosztem wykonawców. W rozwiązaniu tego problemu nieco pomógł ustawodawca ustanawiając gwarancję zapłaty. Nadal jednak wielu wykonawców nie może sobie pozwolić na poniesienie kosztów takiej gwarancji.

Kontrakty budowlane

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu kontraktów budowlanych po stronie inwestorskiej i wykonawczej. Przygotowujemy także ogólne warunki wykonania robót budowlanych, weryfikujemy kontrakty podwykonawców na roboty i dostawy, sprawdzamy ustanowione zabezpieczenia.

Gwarancje zapłaty

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane polega na możliwości żądania od inwestora lub generalnego wykonawcy ustanowienia gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku na rzecz wykonawcy w celu zabezpieczenie terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia. Taki żądający wykonawca ponosi połowę kosztów ustanowienia takiego zabezpieczenia. Nasz zespół reprezentuje klientów w sprawach ustanowienia i korzystania z gwarancji zapłaty przed inwestorem, generalnym wykonawcą oraz przed bankiem wystawcą. Pomagamy w uzyskaniu gwarancji w odpowiedniej formie i treści oraz wypłacie środków w razie potrzeby.

Polubowne rozwiązywanie sporów między inwestorem a wykonawcą

W kontraktach budowlanych wiele sporów można rozwiązać polubownie. Do sporów dochodzi z reguły wtedy, gdy prawa i obowiązki stron nie są odpowiednio dokładnie określone w umowie o roboty budowlane. Przedłużanie sporu z reguły nie jest w interesie żadnej ze stron. Dlatego w zakresie naszej praktyki znajduje się pomoc klientom w polubownym rozwiązywaniu sporów na zasadach mediacji. Rozpoznając dokładnie sprawę staramy się nakłonić strony do kompromisu. Dobra ugoda zawarta jest przeważnie wtedy, gdy żadna ze stron nie jest zadowolona z jej treści.

Postępowania administracyjne związane z budową

Przed rozpoczęciem procesu budowlanego i w trakcie jego trwania zachodzi konieczność uzyskania szeregu decyzji administracyjnych związanych z budową. Często się zdarza, że organy odmawiają wydania decyzji albo że decyzje są zaskarżane, uchylane albo stwierdzana jest ich nieważność bez podstawy faktycznej lub prawnej. Reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z budową, w tym przy uzyskaniu warunków zabudowy, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwoleń budowlanych i pozwoleń na użytkowanie. Nasza reprezentacja obejmuje organy administracji samorządowej, rządowej i sądy powszechne.

Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie.

Skontaktuj Się Z Nami

Telefon:

(+48) 22 354 63 95

8 + 14 =